Regulamin korzystania z platformy cateringowej lunch-time.pl

I. Zasady korzystania z posiłków w zakładzie pracy

 1. Przewiduje się możliwość korzystania przez pracowników z posiłków, tzn. obiadów zamawianych przez pracodawcę w imieniu pracowników.
 2. Pracodawca zleca przygotowanie oraz przywóz i wydanie posiłków w imieniu pracowników.
 3. Zamówienie posiłków następuje na wniosek pracownika na platformie cateringowej
  lunch-time.pl
 4. Zamówienie poprzez platformę cateringową jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości cennika i akceptacji kwoty do potrącenia z wynagrodzenia za pracę.

II. Ogólne zasady platformy cateringowej

 1. Usługi świadczone na platformie cateringowej lunch-time.pl są dostępne dla wszystkich Pracowników Mondi Poznań zatrudnionych na umowę o pracę.
 2. Korzystanie z platformy obiadowej lunch-time.pl jest bezpłatne. Warunkiem korzystania z usług cateringowych jest dokonanie rejestracji Użytkownika. Korzystanie z usług cateringowych dostępnych na platformie jednoznaczne jest z akceptacją obowiązującego Regulaminu.
 3. Pracownik rejestrując się na platformie potwierdza, że podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Utworzone konto zostaje aktywowane przez Administratora platformy po wcześniejszej weryfikacji zgodności danych Pracownika. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie, Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o nich.
 4. Użytkownik nie powinien udostępniać loginu oraz hasła osobom trzecim.
 5. Zamawianie posiłków odbywa się poprzez indywidualne konto, gdzie gromadzone są informacje na temat aktywności Użytkownika. Gromadzone dane dotyczące historii zamówień będą obejmowały ostatnie 3 pełne okresy rozliczeniowe. Po tym czasie dane zostają usunięte.
 6. Pracownik ponosi odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z platformy lunch-time.pl przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego loginu i hasła.
 7. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z platformy w przypadku naruszeń dóbr osobistych osób trzecich lub korzystania w sposób zakłócający funkcjonowanie platformy.
 8. Pracownik może zaprzestać korzystania z platformy lunch-time.pl w każdym momencie.

III. Zakres usług świadczonych na platformie

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem platformy lunch-time.pl polegają w szczególności na:
  a) możliwości zarządzania ustawieniami konta,
  b) dostępie do listy lokali Restauracji oraz ich danych kontaktowych,
  c) możliwości zapoznania się z menu, tj. oferowanymi przez Restauratora daniami, ich opisem oraz cenami,
  d) możliwości złożenia zamówienia za pośrednictwem urządzenia mobilnego,
  e) możliwości zapoznania się z historią zamówień, ich statusem oraz bilansem konta.
 2. Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 d) niniejszego paragrafu, zostaje złożone z chwilą jego potwierdzenia przez Użytkownika.
 3. Aby dokonać zamówienia, Pracownik powinien:
  a) uruchomić platformę lunch-time.pl poprzez przeglądarkę internetową,
  b) wybrać posiłek z menu udostępnionego przez Restauratora, miejsce oraz godzinę dostawy,
  c) zatwierdzić zamówienie, klikając przycisk „Zamawiam” a następie „Potwierdzam”.

IV. Zasady zamawiania posiłków

 1. Zamawianie posiłków podlegających dofinansowaniu przez Pracodawcę odbywa się wyłącznie przez platformę lunch-time.pl. Posiłki zamówione po czasie lub/i poprzez bezpośredni kontakt z restauratorem nie będą dofinansowane przez Pracodawcę.
 2. Zamówień można dokonywać na pojedyncze dni lub wybrany okres czasu.
 3. Zamówienia należy dokonać nie później niż 2 godziny przed planowaną godziną dostawy. Po tym czasie system blokuje możliwość składania zamówienia. Użytkownik konta odpowiedzialny jest za złożenie zamówienia w wymaganym czasie.
 4. Restaurator oraz Pracodawca nie odpowiada za błędnie złożone zamówienie. Użytkownik potwierdza poprawność zamówionego dania podczas procesu zamawiania.

V. Anulacje zamówienia/reklamacje

 1. Użytkownik ma możliwość anulowania dokonanego zamówienia. Anulowanie musi odbyć się nie później niż 2 godziny przed planowaną godziną dostawy posiłku.
 2. Anulowanie zamówienia należy dokonać wyłącznie poprzez platformę obiadową lunch-time.pl.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z nieprawidłowościami związanymi między innymi z brakiem dostawy posiłku/uszkodzenia pudełka podczas transportu/dostawą posiłku niezgodnego z zamówieniem. Pozostałe reklamacje wymagają szczegółowego opisu będącego podstawą reklamacji.
 4. Zgłoszenie reklamacji musi odbyć się w dniu dostawy posiłku. Reklamację należy dokonać na platformie lunch-time.pl, konieczne jest również zgłoszenie zaistniałego problemu na Recepcję lub Kierownikowi Działu w celu wyjaśnienia z Restauratorem zaistniałego problemu.
 5. Restaurator zobligowany jest do rozpatrzenia reklamacji na bieżąco oraz do poinformowania Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.
 6. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkuje wykreśleniem zamówienia z historii zamówień, tym samym nie jest one wliczane do rozliczeń.

VI. Informacja o prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Mondi Poznań Sp. z o.o., z siedzibą w Dopiewie ul. Wyzwolenia 34/36 (dalej Administrator lub Mondi).
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzanie do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do korzystania z platformie cateringowej lunch-time.pl.
 5. W dowolnym momencie masz prawo wycofać wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Administrator danych może przekazać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora danych.
 7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom współpracującym z Administratorem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest należyte wykonanie umów.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 9. Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.
 10. Masz prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator danych nie umożliwia korzystania z usług wskazanych w niniejszym Regulaminie anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się z Mondi Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie, ul. Wyzwolenia 34/361, adres e-mail: OD.Poznan@mondigroup.com

 

Dopiewo 14.06.2021